Πέμπτη, 6 Φεβρουαρίου 2014

Ὁ Ἀναστασιάδης συμφώνησε! Τέλος ἡ Κυπριακή Δημοκρατία! Ἡ Κύπρος μεταμορφώνεται σέ ὁμοσπονδιακό κράτος δύο κοινοτήτων!

ΤΟ ΣΟΚΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

Τελικά, ὁ τελευταῖος Ἕλληνας Ἐθνάρχης, ὁ πρόεδρος τῆς Κύπρου, Τάσσος Παπαδόπουλος, εἶχε περιγράψει μέ μεγάλη ἀκρίβεια τό μέλλον τῆς χώρας ὅταν εἶπε στό περίφημο διάγγελμά του "Δέν παρέλαβα κράτος γιά νά παραδώσω κοινότητα".

Λίγο πρίν ἦρθε στήν δημοσιότητα τό προσχέδιο τοῦ κοινοῦ ἀνακοινωθέντος τῆς κυπριακῆς κυβέρνησης (ἡ ὁποία ἐφεξῆς ἀποδέχεται νά χαρακτηρίζεται "ἑλληνοκυπριακή κοινότητα") στό ὁποῖο ἡ, μοιραία γιά τόν Ἑλληνισμό, κυβέρνηση Ἀναστασιάδη, ἀποδέχεται ὅτι ἡ Κύπρος μεταμορφώνεται σέ ὁμοσπονδιακό κράτος δύο κοινοτήτων. "Δύο συνιστώντα κράτη μιᾶς ὁμοσπονδίας". Αὐτή θά εἶναι ἡ κατάληξη τοῦ δράματος ἑνός ἑλληνικοῦ, πληθυσμιακά κατά 82%, νησιοῦ. Ἡ Τουρκία μέ τήν δύναμη τῶν ὅπλων ἐπέβαλλε αὐτό πού ἤθελε καί μέ τήν δύναμη τοῦ χρήματος καί τῶν τεράστιων κεφαλαίων θά τουρκοποιήσει τό νησί ἐν ριπή ὀφθαλμοῦ, φυσικά. Οἱ Τουρκοκύπριοι εἰσέρχονται πανηγυρικά στήν ΕΕ, θά ἔχουν τά μισά κοιτάσματα φυσικοῦ ἀερίου κλπ κλπ.


Πρακτικά μιλᾶμε γιά δύο ξεχωριστά κράτη, κάτι τό ὁποῖο εἶναι ξεκάθαρο στό κοινό ἀνακοινωθέν: "Τά συνιστώντα κράτη θά ἀσκοῦν πλήρως καί ὁριστικά ὅλες τίς ἐξουσίες τους, μακριά ἀπό ἐπεμβάσεις ἀπό τήν ὁμοσπονδιακή κυβέρνηση".

Διαβάστε τό.... προσχέδιο τοῦ κοινοῦ ἀνακοινωθέντος καί σκεφθεῖτε ὅτι αὐτό εἶναι τό μέλλον καί γιά Θράκη, νησιά Α.Αἰγαίου κλπ. ἄν δέν ἀλλάξει κάτι.

Δικό σου εἶναι ὅτι μπορεῖς νά ὑπερασπιστεῖς. Στήν Κύπρο δέν τά καταφέραμε, ἅς ἐλπίσουμε ὅτι κάτι θά ἀλλάξει καί θά ἀνασχέσει τόν ἐθνικό κατήφορο καί θά ἐμποδίσουμε τήν καταστροφή στόν ἑλλαδικό χῶρο...

Τό κείμενο, τό ὁποῖο ὑποβλήθηκε παρασκηνιακά ἀπό τούς Ἀμερικανούς.
"ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝΤΟΣ
Οἱ δυό ἡγέτες εἶχαν τήν πρώτη τους συνάντηση σήμερα ὑπό τήν αἰγίδα τῆς ἀποστολῆς τῶν καλῶν ὑπηρεσιῶν τοῦ Γενικοῦ Γραμματέα τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν. Ἡ συνάντηση πραγματοποιήθηκε σέ φιλικό καί ἐγκάρδιο κλίμα καί οἱ δυό ἡγέτες συμφώνησαν στά ἀκόλουθα:
1.Ἡ παροῦσα κατάσταση εἶναι ἀπαράδεκτη καί ἡ παράτασή της θά ἔχει ἀρνητικές συνέπειες γιά τούς Ἑλληνοκύπριους καί τούς Τουρκοκύπριους. Οἱ ἡγέτες ἐπιβεβαίωσαν ὅτι ἡ ἐπίλυση θά ἔχει θετική ἐπίδραση σέ ὁλόκληρη τήν περιοχή, ἐνῶ πρωτίστως θά ἐπωφελοῦνται οἱ Τουρκοκύπριοι καί οἱ Ἑλληνοκύπριοι, μέ σεβασμό στίς δημοκρατικές ἀρχές, τά ἀνθρώπινα δικαιώματα καί τίς βασικές ἐλευθερίες, καθώς καί τίς ξεχωριστές ταυτότητες καί τήν ἀκεραιότητα ἀμφοτέρων,  διασφαλίζοντας τό κοινό τους μέλλον σέ μιά ἑνωμένη Κύπρο ἐντός της Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης.
2.Οἱ ἡγέτες ἐξέφρασαν τήν ἀποφασιστικότητά τους νά ἐπαναρχίσουν δομημένες διαπραγματεύσεις μέ τρόπο πού προσβλέπει σέ ἀποτελέσματα. Ὅλα τα ἄλυτα βασικά θέματα θά εἶναι στό τραπέζι καί θά συζητηθοῦν ἀλληλένδετα. Οἱ ἡγέτες θά ἔχουν ὡς στόχο νά φτάσουν σέ ἐπίλυση τό συντομότερο δυνατό καί ἀκολούθως νά πραγματοποιήσουν ξεχωριστά καί ταυτόχρονα δημοψηφίσματα.
3.Ἡ ἐπίλυση θά βασίζεται σέ δικοινοτική, διζωνική ὁμοσπονδία μέ πολιτική ἰσότητα, ὅπως καθορίζεται στά σχετικά ψηφίσματα τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας καί τίς Συμφωνίες Ὑψηλοῦ Ἐπιπέδου. Ἡ ἑνωμένη Κύπρος, σάν μέλος τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν καί τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης, θά ἔχει μιά ἑνιαία νομική προσωπικότητα καί μιά κυριαρχία, ἡ ὁποία θά καθορίζεται ὡς ἡ κυριαρχία πού ἀπολαμβάνουν ὅλα τα κράτη-μέλη τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν ὑπό τό χάρτη τοῦ ΟΗΕ καί ἡ ὁποία προέρχεται ἐξίσου ἀπό Ἑλληνοκύπριους καί Τουρκοκύπριους. Θά ὑπάρχει μιά ἑνιαία Κυπριακή ἰθαγένεια, πού θά ρυθμίζεται ἀπό τήν ὁμοσπονδιακή νομοθεσία. Ὅλοι οἱ πολίτες τῆς ἑνωμένης Κύπρου θά εἶναι καί πολίτες εἴτε τοῦ ἑλληνοκυπριακοῦ συνιστῶντος κράτους εἴτε τοῦ τουρκοκυπριακοῦ συνιστῶντος κράτους. Αὐτή ἡ ἰδιότητα θά εἶναι ἐσωτερική καί θά συμπληρώνει καί ὄχι νά ἀντικαθιστᾶ μέ ὁποιοδήποτε τρόπο τήν ἑνωμένη Κυπριακή ἰθαγένεια.
Οἱ ἐξουσίες τῆς ὁμοσπονδιακῆς κυβέρνησης καθώς καί θέματα πού εἶναι σαφῶς συναφῆ μέ τίς καθορισμένες ἁρμοδιότητές της θά προσδιορίζονται ἀπό τό σύνταγμα. Τό ὁμοσπονδιακό σύνταγμα θά προνοεῖ ἐπίσης ὅτι τό κατάλοιπο ἐξουσίας θά ἀσκεῖται ἀπό τά συνιστώντα κράτη. Τά συνιστώντα κράτη θά ἀσκοῦν πλήρως καί ὁριστικά ὅλες τίς ἐξουσίες τους, μακριά ἀπό ἐπεμβάσεις ἀπό τήν ὁμοσπονδιακή κυβέρνηση. Οἱ ὁμοσπονδιακοί νόμοι δέν θά καταπατοῦν τίς νομοθεσίες τῶν συνιστώντων κρατῶν πού ἐμπίπτουν στίς ἁρμοδιότητες τῶν συνιστώντων κρατῶν, καί οἱ νομοθεσίες τῶν συνιστώντων κρατῶν δέν θά καταπατοῦν ὁμοσπονδιακούς νόμους πού ἐμπίπτουν στίς ἁρμοδιότητες τῆς ὁμοσπονδιακῆς κυβέρνησης. Ὁποιαδήποτε διαμάχη σέ σχέση μέ τά παραπάνω θά δικάζεται ἀπό τό ὁμοσπονδιακό ἀνώτατο δικαστήριο. Καμιά ἀπό τίς δυό πλευρές δέν θά μπορεῖ νά διεκδικεῖ ἐξουσία ἤ δικαιοδοσία στήν ἄλλη.
4.Ἡ ἑνωμένη Κυπριακή ὁμοσπονδία θά προκύψει ἀπό τήν ἐπίλυση μετά τήν ἔγκριση τῆς ἐπίλυσης σέ ξεχωριστά ταυτόχρονα δημοψηφίσματα. Τό ὁμοσπονδιακό σύνταγμα θά ὁρίζει ὅτι ἡ ἑνωμένη Κυπριακή ὁμοσπονδία θά ἀποτελεῖται ἀπό δυό συνιστώντα ἴσα κράτη. Ἡ δικοινοτική, διζωνική φύση τῆς ὁμοσπονδίας καί οἱ ἀρχές πάνω στίς ὁποῖες βασίζεται ἡ Ε.Ε. θά διασφαλίζονται καί θά γίνονται σεβαστές σέ ὅλο το νησί. Τό ὁμοσπονδιακό σύνταγμα θά ἀποτελεῖ τόν ἀνώτατο νόμο τοῦ νησιοῦ καί θά δεσμεύει ὅλες τίς ἐξουσίες τῆς ὁμοσπονδίας καί τῶν συνιστώντων κρατῶν. Ἡ ἕνωση ὁλόκληρης ἤ μέρους τῆς ὁμοσπονδίας μέ ὁποιαδήποτε ἄλλη χώρα ἤ ὁποιασδήποτε μορφῆς διχοτόμηση ἤ ἀπόσχιση ἤ ὁποιαδήποτε ἄλλη μονομερής ἀλλαγή στήν κατάσταση πραγμάτων ἀπαγορεύεται.
5.Οἱ διαπραγματεύσεις βασίζονται στήν ἀρχή πώς τίποτε δέν ἔχει συμφωνηθεῖ μέχρι νά συμφωνηθοῦν τά πάντα.
6.Οἱ διορισμένοι ἐκπρόσωποι ἔχουν πλήρη ἐξουσία νά συζητοῦν ὁποιοδήποτε θέμα σέ ὁποιαδήποτε στιγμή καί πρέπει νά ἀπολαμβάνουν παράλληλη πρόσβαση σέ ὅλους τους ἐνδιαφερόμενους στή διαδικασία, ὅταν χρειάζεται. Διατηροῦν τήν ἀπόλυτη ἐξουσία λήψης ἀποφάσεων. Μόνο μιά συμφωνία στήν ὁποία θά καταλήξουν ἐλεύθερα οἱ ἡγέτες μπορεῖ νά τεθεῖ σέ ξεχωριστά ταυτόχρονα δημοψηφίσματα. Ὁποιασδήποτε μορφῆς διαιτησία ἀποκλείεται.
7.Οἱ πλευρές θά ἐπιδιώξουν νά δημιουργήσουν ἕνα θετικό κλίμα γιά νά ἐξασφαλίσουν τήν ἐπιτυχία τῶν συνομιλιῶν. Δεσμεύονται νά ἀποφύγουν τήν ἀπόδοση εὐθυνῶν ἤ ὁποιαδήποτε ἀρνητικά δημόσια σχόλια σχετικά μέ τίς διαπραγματεύσεις. Ἐπίσης δεσμεύονται στίς προσπάθειες νά ἐφαρμοστοῦν μέτρα δόμησης ἐμπιστοσύνης πού θά παρέχουν μιά δυναμική ὤθηση στήν προοπτική γιά μιά ἑνωμένη Κύπρο.
8.Οἱ ἡγέτες ἀνακοινώνουν ἐπίσης… (Ὅτι ἐπιπρόσθετο μπορεῖ νά προκύψει).
Ἅς θυμηθοῦμε καί τά λόγια τοῦ Τάσσου Παπαδόπουλου πού θά στοιχειώνουν τόν ὕπνο τοῦ Ν.Ἀναστασιάδη (ἄν ἔχει ἀκόμα συνείδηση μέ τόσα πού ἔχει πράξει κατά τοῦ Ἑλληνισμοῦ: «Παρέλαβα κράτος διεθνῶς ἀναγνωρισμένο. Δέν θά παραδώσω 'κοινότητα' χωρίς δικαίωμα λόγου διεθνῶς καί σέ ἀναζήτηση κηδεμόνα. Καί ὅλα αὐτά ἔναντι κενῶν, παραπλανητικῶν, δῆθεν, προσδοκιῶν. Ἔναντί της ἀνεδαφικῆς ψευδαίσθησης ὅτι ἡ Τουρκία θά τηρήσει τίς δεσμεύσεις της».
«Στή ζυγαριά τοῦ ΝΑΙ καί τοῦ ΟΧΙ, πολύ βαρύτερες καί πολύ πιό ἐπαχθεῖς θά εἶναι οἱ συνέπειες τοῦ ΝΑΙ. Σέ καλῶ νά ἀπορρίψεις τό Σχέδιο Ἀνᾶν. Σέ καλῶ νά πεῖς στίς 24 τοῦ Ἀπρίλη ἕνα δυνατό ΟΧΙ. Σέ καλῶ νά ὑπερασπιστεῖς τό δίκαιο, τήν ἀξιοπρέπεια καί τήν Ἱστορία σου.
Μέ αἴσθημα εὐθύνης ἀπέναντι στήν Ἱστορία, στό παρόν καί τό μέλλον τῆς Κύπρου καί τοῦ λαοῦ μας, σέ καλῶ νά μήν ὑποθηκεύσεις τό μέλλον στήν πολιτική βούληση τῆς Τουρκίας.
Νά προασπιστεῖς τήν Κυπριακή Δημοκρατία, λέγοντας ΟΧΙ στήν κατάλυσή της. Νά συστρατευτεῖς γιά μιά νέα πιό ἐλπιδοφόρα πορεία ἐπανένωσης τῆς πατρίδας μᾶς μέσα ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση»