Τετάρτη, 13 Αυγούστου 2014

Ο Σάμου, Ικαρίας και Φούρνων Ευσέβιος για τον Δεκαπεντάυγουστο

      
Ἀγαπητά μου παιδιά,

Ἡ ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου εἶναι ἡ μεγαλύτερη ἀπό τίς θεομητορικές ἑορτές πού καθιέρωσε ἡ Ἐκκλησία πρός τιμήν τῆς Μητέρας τοῦ Κύριου. Γί αὐτό καί ἔχει ξεχωριστή θέση στήν ὀρθόδοξη πνευματικότητα. Γενικά ὁλόκληρη ἡ ὀρθόδοξη πνευματικότητα, ὅταν ἀναφέρεται στήν Παναγία δέν κάνει τίποτα ἄλλο παρά νά φανερώνει καί νά ἑρμηνεύει τό μυστήριο τῆς ἐνανθρωπίσεως τοῦ Κύριου.

Τό ὄνομα τῆς Θεοτόκου, Μητέρα τοῦ Θεοῦ, περιέχει ὅλο το μυστήριο τῆς οἰκονομίας τῆς σωτηρίας, λέει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός. Ὁ ἁγιογράφος, ὅταν ἁγιογραφεῖ στή κόγχη τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τήν Πλατυτέρα, δέν θέλει νά εἰκονίσει μόνο τήν Παναγία, ἀλλά καί ὅλη τήν Ἐκκλησία πού ἔχει κέντρο της τόν Χριστό. Ἡ Παναγία ἔγινε Ἐκκλησία καί γέννησε τήν Ἐκκλησία. Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, λέει ὅτι ὁ Κύριος «ἐνανθρωπήσας σάρκα Ἐκκλησίας προσέλαβε». Καί εἶναι χαρακτηριστικό, ὅτι ὁ ἅγιος Κύριλλος Ἱεροσολύμων συνδέει τό πρόσωπο τῆς Θεοτόκου μέ τήν ἔννοια τῆς Ἐκκλησίας, γί αὐτό λέει: «ὑμνοῦμεν τήν ἀειπάρθενον Μαρίαν, δηλονότι τήν ἅγιαν Ἐκκλησίαν.